8 nye artikler i Boreas – Geologiske arkiver fra dype innsjøer i de Polare Uralfjellene kaster nytt lys over istidsutviklingen i Russisk Arktis

Geologists investigating a long sediment core from the Polar Ural Mountains in Russia. Jan Mangerud (left), Haflidi Haflidason, John Inge Svendsen, Carl Regnell and Reidun Eldegård. Photo: Eva Bjørseth

Som del av forskningsprosjektet CHASE (Climate History along the Arctic Seaboard of Eurasia) holder vi på med å utforske miljø- og klimaendringene gjennom istider og mellomistider i Russisk Arktis. Vi har i den forbindelse hentet opp borekjerner fra innsjøer inne i de Polare Uralfjellene og vi har studert glasiasjonshistoren i omkringliggende områder. Noen av resultatene fra dette forskningsarbeidet ble nylig publisert i tidsskriftet Boreas, i et spesialhefte som omhandler arktiske innsjøer. Seismiske profiler profiler viser at fjellgrunnen under den dypeste sjøen ligger 110 m under dagens havoverflate og at bassenget er fyllt opp med 160 m med silt og leire. Vår tolkning av sediment-stratigrafien, som dels består av årslag (såkalte varv), er at denne tykke sedimentpakken er avsatt gjennom de siste 50-60,000 år og at det her rådet isfrie forhold under siste istidsglobale ismaksimum da hele Skandinavia var dekket av et mektig isdekke som nådde helt sør til Tyskland. Vi har altså fått et vindu inn i en periode som det har vært vanskelig å få innsikt i på grunn av manglende geologiske arkiver med så høy tidsoppløsning.  Undersøkelsene har så langt gitt oss helt ny innsikt i utviklingshistorien i denne delen av Arktis og viser at den klimatiske utviklingen her har vært nokså annerledes enn i områdene omkring Norskehavet og Nord Atlanteren. Gratulerer til John Inge & Co 🙂

Artikkel nr 1Artikkel nr 2Artikkel nr 3Artikkel nr 4Artikkel nr 5Artikkel nr 6Artikkel nr 7Artikkel nr 8